Sarieva – Residеncy – Selection

Open Arts Foundation and Sarieva Gallery, Plovdiv, are pleased to announce the selection for the residency programs.

Sarieva – Residency: ‘Communication and Art’ – residency for graphic designers: Elena Chergilarova.

Elena Chergilarova is a graphic designer from Sofia. She studied BA Communication Design at the Berliner Technische Kunsthochschule and is currently working as a freelancer at the art department of the production service company Solent Film. In 2020 she did an internship at Epic Sofia. She experiments with analogue photography and has participated in various artistic projects, including the fourth edition of Sofia Art Week.

Sarieva – Residency: ‘Artist’s Studio at Sarieva Gallery’ – residency for artists: Tsvetomira Borisova

Tsvetomira Borisova was born in Sofia, 1991. She works in the capital, mainly in the field of visual arts. Tsvetomira graduated in Ceramics from NBU and in her art she often experiments with different applied techniques and medias. So far, she has mainly participated in exhibitions in independent or non-gallery spaces, including the exhibitions Market of Desire and Sofia Art Week 2020 and 2021.

The residency aims to offer practical support in the development of the two young artists. The programme combines artistic and educational activities in an innovative way. Elena Chergilarova and Tsvetomira Borisova will have the opportunity to work in an exciting experimental environment, while being supported by a mentor in the overall process of creating, documenting and presenting their projects to the public and collectors.
Sarieva – Residency will take place partly in Plovdiv – in the area of Open Arts Foundation, Sarieva Gallery, artnewscafe – and partly online.

Thank you to everyone who entered the contest! We received many wonderful entries, which made the decision hard to make. 

Follow our social media accounts to stay updated on the development of the project.

The project is realized with the financial support of National Culture Fund, Bulgaria

Фондация „Отворени изкуства“ и Галерия Sarieva, Пловдив имат удоволствието да обявят селекцията за резидентските си програми:

Sarieva – Residency: „Комуникация и изкуство“ – резиденция за графични дизайнери: Елена Чергиларова

Елена Чергиларова завършва бакалавър Communication Design в Berliner Technische Kunsthochschule и работи на свободна практика в арт департамента на продуцентската компания Solent Film. През 2020 г. е стажант в EPIC Sofia. Експериментира в сферата на аналоговата фотография и участва в различни художествени проекти, сред които четвъртото издание на Sofia Art Week.

Sarieva – Residency: „Артистично студио в Галерия Сариева“ – резиденция за художници: Цветомира Борисова.

Цветомира Борисова е родена през 1991 г. в София. Работи в столицата, основно в сферата на визуалните изкуства. Цветомира завършва специалност „Керамика“ в НБУ и в изкуството си често експериментира с различни приложни техники и медиуми. Досега е участвала предимно в изложби в независими или извън галерийни пространства, сред които изложбите Market of Desire и Sofia Art Week 2020 и 2021.

Резиденцията цели да предложи практическа подкрепа в развитието на двете млади авторки. Програмата комбинира по иновативен начин артистични, изследователски и образователни дейности. Елена Чергиларова и Цветомира Борисова ще имат възможността да творят във вълнуваща експериментална среда. Работата им ще бъде подкрепена от ментор в цялостния процес на създаване, представяне, документиране и презентиране на проектите пред публика и колекционери.

Благодарим на всички, които се включиха в конкурса! Изборът не бе лесен, тъй като получихме множество прекрасни кандидатури.

Sarieva – Residency ще се реализира частично в Пловдив – в района на Фондация „Отворени изкуства“, Sarieva Gallery, artnewscafe – и частично онлайн. Последвайте акаунтите ни в социалните мрежи, за да проследите развитието на проекта.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria

Scroll to Top